நெல் கொள்முதல் விலை :
கீரி சம்பா - ரூ.50.00     |     சம்பா - ரூ.41.00     |     நாடு - ரூ.38.00     |

திரு. பி. ஹரிசன்
கெளரவ. அமைச்சர்
கிராமிய பொருளாதார
விவகாரங்கள் அமைச்சு

செய்தியை காண்க

 

திரு. அமீர் அலி சப்தீன்
கெளரவ. பிரதி அமைச்சர்
கிராமிய பொருளாதார
அலுவல்கள் அமைச்சு

செய்தியை காண்க

 

திருமதி. டி.கே.ஆர்.
ஏக்கநாயக்க

செயலாளர்
கிராமிய பொருளாதார
அலுவல்கள் அமைச்சு

செய்தியை காண்க

 

திரு. எம்.பி.
திஸாநாயக்க

தவிசாளர்
நெல் சந்தைப்படுத்தல்
சபை

செய்தியை காண்க

 

சமீப செய்திகள்

gllery ta

இடவமைவு வரைப்படம்

இல: 330, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02, இலங்கை. தொ.பே.இல: +94 112 335 410