වී මිලදී ගැනීමේ මිල :
කීරි සම්බා - රු: 50.00     |     සම්බා - රු: 41.00     |     නාඩු - රු: 38.00     |

පී. හැරිසන් මහතා
ගරු. ග්‍රාමීය ආර්ථික
කටයුතු අමාත්‍ය

පණිවිඩය බලන්න

 

අමීර් අලී සාබ්දීන් මහතා
ගරු. ග්‍රාමීය ආර්ථික
කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

පණිවිඩය බලන්න

 

ඩී.කේ.ආර්. ඒකනායක මිය
ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු
අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

පණිවිඩය බලන්න

 

එම්.බී. දිසානායක මහතා
සභාපති
වී අලෙවි මණ්ඩලය

පණිවිඩය බලන්න

 

නවතම පුවත්

අප වෙත ලඟාවන්න

නො: 330, යූනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02, ශ්‍රී ලංකාව. | දුරකථන: +94 112 335 410